تبلیغات
Mortal Kombat - فیلم مورتال کامبت 2 MK annihilation

 از طرف دوستان فیلم مورتال کامبت ۲ خواسته شده بود

این فیلم به چند قسمت تقسیم شده است . همچنین این فیلم در سال ۱۹۹۷ تهیه شده است

البته این فیلم ادامه فیلم مورتال کامبت ۱ هست .

 

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت آخر